Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-28-11-2021-16-img0 Ảnh-28-11-2021-16-img1 Ảnh-28-11-2021-16-img2 Ảnh-28-11-2021-16-img3 Ảnh-28-11-2021-16-img4 Ảnh-28-11-2021-16-img5 Ảnh-28-11-2021-16-img6 Ảnh-28-11-2021-16-img7 Ảnh-28-11-2021-16-img8 Ảnh-28-11-2021-16-img9

Danh mục đề tài NCKH
Thứ hai, 16/10/2017 - 21:58

Danh mục đề tài NCKH

I. Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Bộ/ Ngành/ Nhánh cấp Nhà nước do Khoa Kinh tế thực hiện:

STT

Tên đề tài

Người chủ trì/

Chủ nhiệm đề tài

Cấp quản lý

(Mã số)

Năm hoàn thành

1 Giải pháp kinh tế - tài chính thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn theo hướng CNH – HĐH đất nước TS. Nguyễn Đình Hợi Bộ Tài chính 2006

2

Chính sách thuế trực thu nhằm mục tiêu phát triển bền vững ở Việt Nam

TS. Hoàng Thị Giang

Bộ Tài chính

2007

3 Giải pháp Kinh tế - Tài chính phát triển thị trường Khoa học và công nghệ trong nông nghiệp Việt Nam  TS. Nguyễn Đình Hợi Bộ Tài chính 2006

4

Di chuyển lao động ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế- thực trạng và giải pháp

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần/ PGS.TS. Đinh Trọng Thịnh

Bộ Tài chính

2008

5 Cơ sở lý luận và thực tiễn phát triển thị trường ngách ở Việt Nam PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài Bộ Tài chính 2008

6

Nhánh số 13: "Quá trình hình thành EAEC và một số khuyến nghị chính sách rút ra cho Việt Nam".

Thuộc đề tài cấp Nhà nước: "Triển vọng hình thành Cộng đồng Kinh tế Đông Á và tác động của nó tới sự phát triển của Việt Nam"

PGS.TS Nguyễn Văn Dần

Cấp Nhà nước

(Mã số KX.01-06/06-10)

2009

7 Giải pháp kinh tế - tài chính nâng cao chất lượng đào tạo và sử dụng lao động sau đào tạo ở các khu công nghiệp Việt Nam TS. Nguyễn Đình Hợi Bộ Tài chính 2009

8

Nhánh số 1: "Một số vấn đề lý luận về khu công nghiệp và khu chế xuất và những tác động xã hội vùng của chúng".

Thuộc nhiệm vụ nghị định thư: "Khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam: những tác động xã hội vùng".

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần/ PGS.TS. Trần Xuân Hải

Cấp Nhà nước

(Mã số 63/2010/HĐ-NĐT)

2011

9

Nhánh số 8: "So sánh tác động xã hội vùng của các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Đông Á".

Thuộc nhiệm vụ nghị định thư: "Khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam: những tác động xã hội vùng".

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần/

PGS.TS. Nguyễn Trọng Cơ

Cấp Nhà nước 

(Mã số 63/2010/HĐ-NĐT)

2011

10

Nhánh số 2: "Sự phát triển của các khu công nghiệp, khu chế xuất ở Việt Nam”.

Thuộc nhiệm vụ nghị định thư: khu công" thuộc nhiệm vụ nghị định thư: "Khu công nghiệp và khu chế xuất ở Việt Nam: những tác động xã hội vùng".

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần/

ThS. Đặng Văn Rĩnh

Cấp Nhà nước

(Mã số 63/2010/HĐ-NĐT)

2011

11

Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước đầu tư tai các doanh nghiệp sau cổ phần hóa DNNN ở Việt nam

TS. Đỗ Thị Thục

Bộ Tài chính

2011

12

Chính sách tài khóa góp phần giải quyết việc làm ở nông thôn trong giai đoạn hiện nay

PGS.TS Nguyễn Văn Dần/

TS Phạm Quỳnh Mai

Bộ Tài chính

2012

13

Nhánh số 10: "BĐKH với biển đảo, hậu cần cảng biển nông lâm thủy sản, quy hoạch và đô thị hóa VN trong nội dung NC số 3".

Thuộc đề tài cấp Nhà nước mã số 54/2012/HĐ-NĐT: "Tác động KT- XH của BĐKH toàn cầu thực tiễn kinh nghiệm phản ứng chính sách của một số nước trên thế giới và bài hoạc cho Việt Nam".

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

Cấp Nhà nước

2013

14

Nhánh số 4: "Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế ở một số nước Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu".

Thuộc đề tài cấp Nhà nước mã số: II.3.2-2010.06: "Chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế của các nước Đông và Đông Nam Á sau khủng hoảng kinh tế toàn cầu".

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

Cấp Nhà nước

2013

15

Nhánh số 12: “Biến đổi khí hậu và vấn đề nghèo đói, gia đình, giới và di cư trong nội dung nghiên cứu số 3”

Thuộc đề tài cấp Nhà nước mã số 54/2012/HĐ-NĐT: "Tác động KT- XH của BĐKH toàn cầu thực tiễn kinh nghiệm phản ứng chính sách của một số nước trên thế giới và bài hoạc cho Việt Nam".

TS. Nguyễn Quốc Bình

Cấp Nhà nước

2013

16 Nâng cao giá trị, lợi ích của Kiểm toán Nhà nước trong hoạch định chính sách kinh tế vĩ mô PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài Cấp Nhà nước 2013
17 Nâng cao hiệu quả quản lý vốn Nhà nước đầu tư tại các tập đoàn kinh tế ở Việt Nam hiện nay

TS. Đỗ Thị Thục/

TS. Nguyễn Thị Thu Hương

Bộ Tài chính 2014

18

Nhánh số 7: "Các nguồn tài chính ứng phó biến đổi khí hậu và cơ chế, chính sách của Việt Nam"

Thuộc đề tài cấp Nhà nước: "Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực tài chính ứng phó với biến đổi khí hậu tại Việt Nam"

TS. Đỗ Thị Thục

Cấp Nhà nước

2015

19

Nhánh số 2: “Xác định các lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên”

Thuộc đề tài cấp Nhà nước: “Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới”.

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

Cấp Nhà nước

(Mã số TN16/X01)

2017

20

Nhánh số 4: "Quan điểm, định hướng của Đảng và Chính phủ về phát triển kinh tế Tây Nguyên đến năm 2020 và tầm nhìn đến 2030".

Thuộc đề tài cấp Nhà nước: "Xác định lĩnh vực lợi thế đặc thù của Tây Nguyên trong bối cảnh Việt Nam tham gia Cộng đồng kinh tế ASEAN và thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới".

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần Cấp Nhà nước 2018
21

Nhánh số 8: "Những đề xuất mới, sửa đổi, bổ sung chính sách, các văn bản quy phạm pháp luật liên quan đến cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với các tổ chức, cá nhân có hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo hoặc đàu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo ở Việt Nam"

Thuộc đề tài cấp Nhà nước mã số: KNĐMST.NV14.CTT.08: "Nghiên cứu đề xuất ban hành mới, sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật cần thiết để xây dựng cơ chế thuế, tài chính đặc thù đối với tổ chức và cá nhân có hoạt động đổi mới sáng tạo hoặc đầu tư cho khởi nghiệp đổi mới sáng tạo để thúc đẩy môi trường khởi nghiệp đổi mới sáng tạo".

TS. Lương Thu Thủy

Cấp Nhà nước

2019
22

Nhánh số 9: "Đánh giá thực trạng thúc đẩy phát triển tài chính toàn diện hiệu quả và bền vững tại Việt Nam và xác định nguyên nhân"

Thuộc đề tài cấp Nhà nước: "Giải pháp thúc đẩy tài chính toàn diện tại Việt Nam"

TS. Nguyễn Đình Hoàn Cấp Nhà nước 2019

 

II. Danh mục các đề tài nghiên cứu khoa học cấp Học viện do Khoa Kinh tế thực hiện:

STT

Tên đề tài

Người chủ trì/

Chủ nhiệm đề tài

Năm hoàn thành

1

Vai trò của tài chính nhà nước trong thực hiện công bằng xã hội ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

2006

2

Khảo sát ảnh hưởng kinh tế - xã hội của việc phát triển một số làng nghề ở khu vực phía Bắc Việt Nam

TS. Đinh Văn Hải

2009

3

Kiểm soát lạm phát ở Việt nam - Thực trạng và giải pháp

TS. Đỗ Thị Thục

2010

4

Kinh tế trang trại khu vực Trung du và Miền núi phía Bắc Việt Nam - Thực trạng và giải pháp

TS. Đinh Văn Hải

2010

5

Giải pháp nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập môn KTPT theo học chế tín chỉ ở HVTC trong điều kiện hiện nay

TS. Đinh Văn Hải

2010

6

Xây dựng CSHT cho CNH- HĐH đất nước trong giai đoạn hiện nay

TS. Đinh Văn Hải

2011

7

Hoàn thiện khung pháp lý nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam

TS. Hoàng Thị Giang

2011

8 Giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý vốn nhà nước đầu tư tai các doanh nghiệp sau cổ phần hóa DNNN ở Việt nam TS. Đỗ Thị Thục 2011

9

Ứng dụng công nghệ thông tin phát triển TCC ở VN

TS. Hoàng Thị Giang

2012

10

Hoàn thiện cơ chế tài chính nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam

TS. Hoàng Thu Hằng

2012

11

Giảng dạy môn Pháp Luật đại cương ở HVTC - Thực trạng và những vấn đề đặt ra

TS. Hoàng Thị Giang

2012

12 Bù đắp thâm hụt NSNN thông qua phát hành trái phiếu ở VN PGS.TS. Nguyễn Văn Dần 2012

13

Pháp luật điều chỉnh đối với Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn nhà nước - vấn đề lý luận và giải pháp

PGS.TS. Lê Thị Thanh

2012

14

Thực trạng chất lượng tăng trưởng kinh tế của Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

2012

15

Rủi ro của các hộ gia đình nông dân trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế: Thực trạng và giải pháp

TS. Đinh Văn Hải/

TS. Lương Thu Thủy

2013

16

Sử dụng các mô hình kinh tế hiện đại phân tích và dự báo kinh tế vĩ mô ở Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thục

2013

17

Chính sách tài khóa với vấn đề tăng trưởng kinh tế và nợ công ở Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

TS. Đỗ Thị Thục

2013

18

Chống rửa tiền trong hệ thống NHTM Việt Nam hiện nay – Thực trạng và giải pháp

TS. Nguyễn Quốc Bình

2013

19

Giải pháp kinh tế - tài chính giảm nhập siêu nhằm đảm bảo an toàn nợ nước ngoài cho Việt Nam

TS. Trần Phương Anh

2013

20 Xây dựng văn hóa doanh nghiệp: Từ lý luận đến thực tiễn PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài 2013

21

Giải pháp tài chính thúc đẩy hoạt động xuất khẩu các mặt hàng nông sản chủ lực của Việt Nam hiện nay

TS. Nguyễn Quốc Bình

2014

22

Giải pháp thúc đẩy xuất khẩu hàng thủ công mỹ nghệ ở Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thục

2014

23

Giải pháp tài chính thúc đẩy xuất khẩu nhằm khôi phục và tăng trưởng kinh tế thời kỳ hậu khủng hoảng ở Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thục

2014

24

Thực trạng pháp luật phá sản ở Việt Nam hiện nay

TS. Hoàng Thị Giang

2014

25

Pháp luật về hợp nhất và sáp nhập ngân hàng thương mại ở Việt Nam

TS. Hoàng Thu Hằng

2014

26

Pháp luật về giao dịch bảo đảm và đăng ký giao dịch bảo đảm ở Việt Nam hiện nay

PGS.TS. Lê Thị Thanh

2014

27

Giải pháp kinh tế, tài chính nhằm giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa Việt Nam

TS. Lương Thu Thủy/

TS. Trần Phương Anh

2014

28

Hàng hóa công cộng - Lý luận và thực tiễn ở Việt Nam

TS. Nguyễn Đình Hoàn

2014

29

Giải pháp kiểm soát hoạt động M&A trong nền kinh tế Việt Nam

ThS. La Lương Hạnh/

ThS. Nguyễn Đình Hoàn

2014

30

Vai trò của đầu tư tư nhân đối với tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần/

ThS. Phạm Quỳnh Mai

2014

31

Giải pháp kinh tế, tài chính nhằm giải quyết vấn đề ruộng đất của nông dân trong quá trình công nghiệp hóa - đô thị hóa Việt Nam

TS. Trần Phương Anh

2014

32 Hoàn thiện pháp luật phát triển công nghiệp hỗ trợ ở Việt Nam hiện nay

TS. Hoàng Thị Giang/

TS. Đỗ Ngọc Thanh

2015
33 Hoàn thiện pháp luật về phá sản tổ chức tín dụng ở Việt Nam TS. Hoàng Thu Hằng 2015
34 Chính sách phát triển nguồn lực tài chính ở Việt Nam TS. Nguyễn Thị Việt Nga 2015

35

Quản lý nguồn lực tài chính chuyển dịch ở Việt Nam

TS. Vũ Văn Hưởng

2015

36

Hoàn thiện chính sách cho vay thực hiện giảm nghèo bền vững ở Việt Nam

PGS.TS. Đinh Văn Hải

2015

37

Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp xây dựng Việt Nam hiện nay

ThS. Nguyễn Đình Hoàn

2015

38

Chính sách tài khóa với tăng trưởng kinh tế và nợ công ở Việt Nam hiện nay

TS. Đỗ Thị Thục

2015

39

Hiệu quả của FDI đối với kinh tế xã hội Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

2015

40 Phát triển nền nông nghiệp xanh ở Việt Nam - Thực trạng và giải pháp ThS. Nguyễn Hồng Nhung 2015
41 Ứng dụng mô hình véc-tơ tự hồi quy (VAR) trong phân tích mối quan hệ giữa lạm phát và tín dụng ngân hàng ở Việt Nam PGS.TS. Đỗ Thị Phi Hoài 2015

42

Chính sách thu hút và sử dụng FDI của Việt Nam trong điều kiện mới

PGS.TS. Nguyễn Văn Dần

2016

43

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa ở Việt Nam

TS. Phạm Thị Hồng Nhung

2016

44

Phát triển bền vững ngành dệt may Việt Nam trong tiến trình thực hiện Hiệp định đối tác thương mại xuyên Thái Bình Dương (TPP)

PGS.TS. Đinh Văn Hải

2016

45

An ninh tài chính của các doanh nghiệp dệt may Việt Nam

TS. Đỗ Thị Thục/

ThS. Nguyễn Minh Hạnh

2016

46

Tác động của vốn xã hội với phát triển kinh tế nông thôn Việt Nam

TS. Trần Phương Anh

2016

47

Nâng cao năng lực canh tranh của xuất khẩu gạo Việt Nam trên thị trường quốc tế

TS. Nguyễn Quốc Bình

2016

48

Pháp luật về hành vi không lành mạnh trong hoạt động của NHTM ở Việt Nam

TS. Hoàng Thị Giang

2016

49

Hoàn thiện pháp luật về bảo lãnh ngân hàng ở Việt Nam

TS. Hoàng Thu Hằng

2016

50

Giải pháp thu hút và sử dụng nguồn vốn đầu tư gián tiếp nước ngoài cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

TS. Nguyễn Thị Việt Nga

2016

51

Pháp luật về hợp đồng mua bán hàng hóa ở Việt Nam

PGS.TS. Lê Thị Thanh/

TS. Phạm T. Hồng Nhung

2016

52

Giải pháp phát triển các tổ chức tài chính vi mô ở Việt Nam – Thực trạng và khuyến nghị chính sách

TS. Lương Thu Thủy/ 

Ths. Đỗ Lê Hoài

2016

53 Giải pháp tài chính cho ngành nông nghiệp Việt Nam khi gia nhập TPP ThS. Phan Thị Tiến Bình 2016
54 Đánh giá mối quan hệ giữa hiệu quả kinh tế và công bằng xã hội ở Việt Nam hiện nay ThS. Nguyễn Đình Hoàn 2016
55 Giải pháp nâng cao khả năng tiếp cận nguồn lực tài chính bên ngoài cho phát triển kinh tế xã hội Việt Nam

ThS. Nguyễn Thị Tuyết/

ThS. Phạm Thanh Thủy

2016
56 Giải pháp huy động nguồn lực tài chính phát triển đặc khu kinh tế ở Việt Nam hiện nay

TS. Phạm Quỳnh Mai/

ThS. Trần Thị Thu Nhung

2016
57 Nâng cao hiệu quả áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại trong quá trình thực hiện hiệp định TPP ThS. Đỗ Thị Kiều Phương 2016
58 Hoàn thiện pháp luật về hợp đồng đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) ở Việt Nam ThS. Đoàn Thị Hải Yến 2016
59 Chính sách thuế thúc đẩy phát triển công nghiệp hỗ trợ Việt Nam ThS. Trần Thị Phương Dịu 2016
60 Phân tầng xã hội và quan điểm công bằng xã hội ở nông thôn Việt Nam hiện nay PGS, TS. Nguyễn Văn Dần
TS. Phạm Quỳnh Mai
2017
61 Di dân và chính sách di dân trên địa bàn nông thôn Việt Nam: Thực trạng và khuyến nghị chính sách Ths. Nguyễn Thị Tuyết
Ths. Phạm Thanh Thủy
2017
62 Di chuyển vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài: Thực trạng và một số khuyến nghị cho Việt Nam Ths. Đào Thị Thúy Hưởng
Ths. Vũ Thị Hằng Nga
2017
63 Huy động các nguồn lực tài chính cho xây dựng nông thôn mới ở Việt Nam TS. Đỗ Thị Thục
Ths. Nguyễn Minh Hạnh
2017
64 Giải pháp tài chính thúc đẩy xuất khẩu nông sản Việt Nam sang thị trường Hoa Kỳ TS. Nguyễn Quốc Bình 2017
65 Bảo hộ thương mại trong bối cảnh hội nhập kinh tế ở Việt Nam – Thực trạng và khuyến nghị chính sách Ths. Nguyễn Đình Hoàn 2017
66 Pháp luật về quyền tự chủ đối với các đơn vị sự nghiệp công lập ở Việt Nam TS. Hoàng Thị Giang 2017
67 Pháp luật về hỗ trợ tín dụng đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam TS. Hoàng Thu Hằng 2017
68 Hoàn thiện pháp luật về bảo hiểm trách nhiệm nghề nghiệp ở Việt Nam hiện nay PGS, TS. Lê Thị Thanh
Vũ Thị Thu Hương
2017
69 Hoàn thiện pháp luật về thị trường trái phiếu doanh nghiệp ở Việt Nam Ths. Đỗ Thị Kiều Phương 2017
70 Hoàn thiện pháp luật về đầu tư ở Việt Nam trong quá trình hội nhập kinh tế quốc tế Ths. Đoàn Thị Hải Yến 2017
71 Pháp luật về đăng ký doanh nghiệp với vấn đề khởi nghiệp ở Việt Nam TS. Phạm Thị Hồng Nhung 2017
72 Pháp luật về bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ ở Việt Nam Ths. Đỗ Ngọc Thanh 2017
73 Huy động nguồn lực tài chính cho hoạt động bảo vệ môi trường tại Việt Nam Ths. Hồ Thị Hoài Thu
Ths. Lưu Huyền Trang
2017
74 Đánh giá tác động của nguồn lực tài chính đến nghèo đói và phúc lợi hộ gia đình TS. Vũ Văn Hưởng
Ths. Nguyễn Vũ Minh
2017
75 Huy động nguồn lực tài chính từ khu vực kinh tế tư nhân để phát triển an sinh xã hội ở Việt Nam TS. Nguyễn Thị Việt Nga 2017
76 Phát triển kinh tế xanh ở Việt nam – Thực trạng và giải pháp

PGS, TS. Đinh Văn Hải
TS. Trần Phương Anh

2017

77

Phát triển khoa học và công nghệ trong nông nghiệp ở Việt Nam hiện nay

TS. Lương Thu Thủy

2017

78

Chuyển dịch cơ cấu ngành kinh tế theo hướng phát triển bền vững ở Việt Nam

Ths. Vũ Hồng Nhung
Ths. Vũ Thị Lê Hoa

2017

79

Đánh giá hiệu quả sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách

PGS, TS. Nguyễn Văn Dần
Ths. Nguyễn Tiến Đức

2018

80

Kinh tế chia sẻ ở Việt Nam – Cơ sở lý luận và khuyến nghị chính sách

TS. Đỗ Thị Thục
Ths. Nguyễn Minh Hạnh
2018
81
Đầu tư ra nước ngoài của doanh nghiệp Việt Nam thực trạng và khuyến nghị chính sách
TS. Nguyễn Đình Hoàn
Ths. Bùi Thị Bích Thủy
2018
82
Hoàn thiện pháp luật thuế tài sản ở Việt Nam hiện nay
TS. Hoàng Thị Giang
TS. Tô Mai Thanh
2018
83
Quyền bình đẳng của Doanh nghiệp trong cơ chế kinh tế thị trường ở Việt Nam
TS. Phạm Thị Hồng Nhung
Ths. Đỗ Thị Kiều Phương
2018
84
Kiểm soát thâm hụt ngân sách nhà nước đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam
TS. Phạm Quỳnh Mai
Ths. Lưu Huyền Trang
2018
85
Huy động nguồn lực tài chính cho phát triển cơ sở hạ tầng ở Việt Nam
TS. Nguyễn Thị Việt Nga
Ths. Hồ Thị Hoài Thu

2018

86

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu đến nghèo đói ở Việt Nam – Thực trạng và giải pháp

TS. Lương Thu Thủy
Ths. Nguyễn Thị Duyên
2018
87
Các yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nhân lực – nghiên cứu so sánh giữa Việt Nam và Trung Quốc
Ths. Trần Thị Phương Dịu
Ths. Vũ Quỳnh Nga 
2018
88
Giải pháp tài chính thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ ở Việt Nam
Ths. Đào Thị Thúy Hưởng
Ths. Phạm Thanh Thủy
2018
89
Huy động nguồn lực tài chính cho doanh nghiệp khởi nghiệp của Việt Nam và một số khuyến nghị chính sách
PGS, TS. Nguyễn Văn Dần
Ths. Nguyễn Tiến Đức
2019
90
Nguồn lực tài chính tư nhân cho phát triển kinh tế tại Việt Nam
TS. Phạm Quỳnh Mai
Ths. Lưu Huyền Trang
2019
91
Môi trường đầu tư ở Việt Nam - Thực trạng và khuyến nghị chính sách
TS. Nguyễn Đình Hoàn
TS. Hoàng Thị Giang
2019
92
Pháp luật về ngân hàng số tại Việt Nam
TS. Phạm Thị Hồng Nhung
Ths. Đỗ Thị Kiều Phương
2019
93
Nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực tài chính của các trung gian tài chính ở Việt Nam
TS. Hồ Thị Hoài Thu
2019
94
Phân tích rào cản di chuyển lao động có kĩ năng trong cộng đồng kinh tế ASEAN và khuyến nghị chính sách
TS. Nguyễn Thị Việt Nga
Ths. Nguyễn Quỳnh Như
2019
95
Chính sách huy động và quản lý các nguồn lực tài chính xây dựng nông thôn mới
Ths. Nguyễn Thị Tuyết
2019
96
Tái cơ cấu ngành nông nghiệp Việt Nam – Thực trạng và giải pháp
TS. Lương Thu Thủy
Ths. Nguyễn Thanh Thảo
2019
97
Chính sách tài chính hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp ở Việt Nam – Thực trạng và khuyến nghị chính sách
TS. Đỗ Thị Thục
Ths. Nguyễn Minh Hạnh
2019
98
Thúc đẩy phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa trong bối cảnh nền kinh tế số
Ths. Lê Thị Hồng Thúy

2019

Số lần đọc: 66145
Các bài mới
Thông tin đang cập nhật.
Các bài đã đăng
Thông tin đang cập nhật.
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà