Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-28-11-2021-16-img0 Ảnh-28-11-2021-16-img1 Ảnh-28-11-2021-16-img2 Ảnh-28-11-2021-16-img3 Ảnh-28-11-2021-16-img4 Ảnh-28-11-2021-16-img5 Ảnh-28-11-2021-16-img6 Ảnh-28-11-2021-16-img7 Ảnh-28-11-2021-16-img8 Ảnh-28-11-2021-16-img9

Nhân sự
Thứ sáu, 13/11/2015 - 22:22

Nhân sự Khoa Kinh tế

I. Cơ cấu tổ chức:

            Bao gồm ban chủ nhiệm khoa, văn phòng khoa giúp việc và các bộ môn: Kinh tế học, Kinh tế Đầu tư Tài chính và Luật Kinh tế.

II. Đội ngũ viên chức:

1. Bộ môn Kinh tế học

STT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Nguyễn Thị Việt Nga

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Phó Giáo sư, Tiến sỹ

SĐT: 0904275187

Email: ngahvtc1980@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1,2; Cơ sở hình thành giá cả; Kinh tế Việt Nam.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

 

2

Họ và tên: Phạm Quỳnh Mai

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0904275187

Email: maipq77@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam; Kinh tế vi mô; Kinh  tế vi mô 1,2; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1,2; Cơ sở hình thành giá cả; Kinh tế công cộng; Kinh tế học nâng cao, Quản lý Nhà nước về kinh tế.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

3

Họ và tên: Nguyễn Đình Hoàn

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0906015059

Email: dinhhoanhvtck45@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1,2; Kinh tế công cộng.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp

4

Họ và tên: Nguyễn Văn Dần

Chức vụ: Giảng viên

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, tiến sỹ, Nhà giáo nhân dân

SĐT: 38533503/ 090426441

Email: nvd.hvtc@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô; Kinh  tế vi mô 1,2; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1,2; Cơ sở hình thành giá cả; Kinh tế công cộng; Kinh tế học nâng cao; Kinh tế nguồn lực tài chính; Quản lý tài chính Việt Nam; Quản lý Nhà nước về kinh tế.

+ Tham gia giảng dạy các môn học bồi dưỡng theo nhiệm vụ của Học viện

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

5

Họ và tên: Đỗ Thị Thục

Học hàm, học vị: Tiến sỹ, Nhà giáo ưu tú

SĐT: 37568830/ 0912006539

Email: thuchvtc@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô; Kinh  tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1,2; Kinh tế công cộng;

+ Tham gia giảng dạy các môn học bồi dưỡng theo nhiệm vụ của Học viện

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

6

Phạm Thị Thu Dung

Họ và tên: Phạm Thị Thu Dung

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0982280118

Email: Hloken78@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

7

Họ và tên: Nguyễn Tiến Đức

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

SĐT: 0983739078

Email: nguyentienduc@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô 1, Kinh tế vi mô, Kinh tế vi mô 1.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

8

Họ và tên: La Lương Hạnh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 37656776/ 0904602805

Email: kotenok_xyz@yahoo.com

            hanh.la@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1;

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

 

9

Họ và tên: Nguyễn Minh Hạnh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0946543785

Email:nguyenminhhanh202@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

10

Họ và tên: Nguyễn Vũ Minh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0977891008

Email: nguyenvuminh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô, Kinh tế vi mô 1;  Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

11

Họ và tên : Vũ Thị Hằng Nga

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 01649590035

Email: vuhangnga0105@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Cơ sở hình thành giá cả; Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

12

Họ và tên: Nguyễn Quỳnh Như

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0988696190

Email: quynhnhu.neu@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam; Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

13

Họ và tên: Đàm Thị Diệu Thúy

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 01694593629

Email: damdieuthuy @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế công cộng.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

14

Họ và tên: Lê Thị Hồng Thúy

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 09659339880904256118

Email: lehongthuy @gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1,

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

15

Họ và tên: Hồ Thị Hoài Thu

Học hàm, học vị: Tiến sĩ

SĐT: 0912431666

Email: thutcqt@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam; Kinh tế vĩ mô; Kinh tế vĩ mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

16

Họ và tên: Lê Thị Hồng Thuỷ

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0917336799

Email: thuy.lehongthuy@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam; Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1,2.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

17

Họ và tên: Phạm Thanh Thủy

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 01639120647

Email: thanhthuypham0803@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1; Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

18

Họ và tên: Lưu Huyền Trang

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0985722618

Email: luuht2@yahoo.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế nguồn lực tài chính; Kinh tế Việt Nam; Quản lý tài chính Việt Nam; Kinh tế vi mô; Kinh tế vi mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

19

Họ và tên: Đậu Thị Ngọc Trang

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0981589724

Email: trangdau1210@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vĩ mô, Kinh tế vĩ mô 1, Kinh tế công cộng.

+ Chủ trì và tham gia đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

20

Họ và tên: Nguyễn Thị Tuyết

Học hàm, học vị: Thạc sỹ, Nghiên cứu sinh

SĐT: 0933268626

Email: nguyentuyet209@gmail.com

Công việc đảm nhận:

+ Giảng dạy các môn: Kinh tế vĩ mô; Kinh  tế vĩ mô 1, Kinh tế vi mô, Kinh tế vi mô 1.

+ Thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học các cấp; biên soạn giáo trình, tài liệu phục vụ đào tạo; viết bài nghiên cứu khoa học đăng trên tạp chí trong và ngoài nước; viết bài hội thảo khoa học các cấp.

 

 

2. Bộ môn Kinh tế Đầu tư Tài chính

STT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Lư­ơng Thu Thủy

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ - Giảng viên chính

SĐT: 35581428/ 0987998986

Email: Ltthuy@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

2

Họ và tên: Trần Ph­ương Anh

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ - Giảng viên chính

SĐT: 0932371819

Email: tpa@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3

Họ và tên: Trần Phương Dịu

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ - Giảng viên chính

SĐT: 0976663663

Email: diuttp@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

4

Họ và tên: Lê Thị Ngọc Bích

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0963965460

Email: bichle@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

5

 Họ và tên: Nguyễn Thị Duyên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0987292199

Email: duyennt@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

6

Họ và tên: Đinh Văn Hải

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ - Giảng viên cao cấp

SĐT: 38370722/ 0913581718

Email: dinhvanhai@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

7

Họ và tên: Vũ Thị Lê Hoa

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0973910031

Email: vulehoa@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

8

Họ và tên: Vũ Duy Minh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0987268003

Email: vuduyminh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

9

Họ và tên: Vũ Hồng Nhung

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0975113222

Email: vuhongnhung@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

10

Họ và tên: Hoàng Hải Ninh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ - Giảng viên chính

SĐT: 0947539595

Email: hoanghaininh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

11

Họ và tên: Nguyễn Thanh Thảo

Học hàm, học vị: Thạc sỹ - Giảng viên chính

SĐT: 0988880249

Email: nguyenthanhthao@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

12

Họ và tên: Võ Thy Trang

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0915259889

Email: vothytrang@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

3. Bộ môn Luật Kinh tế

STT

Thông tin

Ảnh

1

Họ và tên: Tô Mai Thanh

Chức vụ: Trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến  sỹ

SĐT: 0903216613

Email: tomaithanh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 

Họ và tên: Phạm Thị Hồng Nhung

Chức vụ: Phó trưởng bộ môn

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0912664068

Email: phamhongnhung74@yahoo.com.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

3

Họ và tên: Đoàn Thị Hải Yến

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0912347844

Email: yen.hvtc@yahoo.com.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

4

Họ và tên: Phạm Thị Việt Hà

Học hàm, học vị: Cao học viên

SĐT: 0915532222

Email: chipchipvn@yahoo.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

5

 

Họ và tên: Vũ Thị Thu Hương

Học hàm, học vị:Thạc sỹ

SĐT: 0948362009

Email: Thuhuong238hn@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

6

Họ và tên: Đỗ Thị Kiều Phương

Học hàm, học vị: Tiến sỹ

SĐT: 0963211980

Email: phuongdothikieu@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

7

Họ và tên: Đỗ Ngọc Thanh

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0984035226

Email: dnthanh212@yahoo.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

8

Họ và tên: Lê Thị Thanh

Học hàm, học vị: Phó giáo sư, Tiến sỹ

SĐT: 0912006503

Email: lethithanh@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

9

Họ và tên: Bùi Hà Hạnh Quyên

Học hàm, học vị: Thạc sỹ

SĐT: 0985688654

Email: hanhquyen2606@gmail.com

Công việc đảm nhận: Giảng dạy và nghiên cứu khoa học.

 
10

 

 

5. Văn phòng khoa Kinh tế

 

STT Thông tin Ảnh
1

Họ và tên: Nguyễn Thị Huệ

Học hàm, học vị: Thạc sĩ

SĐT: 0906009596

Email: nguyenthihue@hvtc.edu.vn

Công việc đảm nhận: Quản lý sinh viên

 

Số lần đọc: 53217
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà