Thông báo

Hoạt động qua ảnh
Ảnh-28-11-2021-16-img0 Ảnh-28-11-2021-16-img1 Ảnh-28-11-2021-16-img2 Ảnh-28-11-2021-16-img3 Ảnh-28-11-2021-16-img4 Ảnh-28-11-2021-16-img5 Ảnh-28-11-2021-16-img6 Ảnh-28-11-2021-16-img7 Ảnh-28-11-2021-16-img8 Ảnh-28-11-2021-16-img9

Khoa Kinh tế
Thứ sáu, 13/11/2015 - 16:21

Giới thiệu Khoa Kinh tế

1. Tên đợn vị: Khoa Kinh tế

- Địa chỉ: Số 58 Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại liên hệ: 0437.525.550

- Địa chỉ Email: Khoakinhte@hvtc.edu.vn

2. Quá trình thành lập và phát triển:

      Khoa Kinh tế được thành lập theo quyết định số: 1865/QĐ-BTC ngày 23/07/2012 của Bộ Trưởng Bộ Tài chính về việc thành lập Khoa Kinh tế thuộc Học viện Tài chính là đơn vị tương đương cấp Ban trong cơ cấu tổ chức của Học viện Tài chính.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn:

- Đào tạo trình độ đại học các chuyên ngành được giao; tham gia đào tạo sau đại học các chuyên ngành: Kinh tế, Tài chính - Ngân hàng, Kế toán, Quản lý kinh tế, Quản trị kinh doanh, Hệ thống thong tin quản lý,...

- Thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học các cấp, biên soạn giáo trình và tài liệu học tập phục vụ nhiệm vụ giảng dạy và đào tạo;

- Quản lý sinh viên các chuyên ngành được Học viện Tài chính giao;

- Các bộ môn trong khoa là cơ sở về đào tạo, nghiên cứu khoa học chịu sự quản lý hành chính của Khoa và chịu trách nhiệm về học thuật trong đào tạo và nghiên cứu khoa học thuộc lĩnh vực liên quan đến các môn học/học phần được đảm nhiệm; trực tiếp quản lý nội dung chương trình đào tạo các môn học/học phần theo sự phân công của Học viện Tài chính.

4. Cơ cấu tổ chức Khoa

4.1. Ban chủ nhiệm Khoa

- Trưởng Khoa: TS. Nguyễn Đình Hoàn

SĐT: 0906015059            Email: Dinhhoanhvtck45@gmail.com 

- Phó trưởng Khoa: TS. Phạm Quỳnh Mai

SĐT: 0904275187            Email: Maipq77@gmail.com

4.2. Lãnh đạo các Bộ môn trong Khoa

4.2.1. Bộ môn Kinh tế học

- Trưởng Bộ môn: PGS. TS. Nguyễn Thị Việt Nga

SĐT: 0904275187          Email: Ngahvtc1980@gmail.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Quỳnh Mai

SĐT: 0904275187            Email: Maipq77@gmail.com

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Nguyễn Đình Hoàn

SĐT: 0906015059        Email: Dinhhoanhvtck45@gmail.com 

(Hiện nay, Bộ môn trực tiếp giảng dạy 15 học phần/môn học đào tạo Đại học)

4.2.2. Bộ môn Kinh tế Đầu tư Tài chính (tiền thân là Bộ môn Kinh tế phát triển)

- Trưởng Bộ môn: TS. Lương Thu Thủy

SĐT: 0987998986           Email: Ltthuy@hvtc.edu.vn

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Trần Phương Anh

SĐT: 0932371819          Email: tpa@hvtc.edu.vn

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Trần Thị Phương Dịu

SĐT: 0976663663          Email: diuttp@hvtc.edu.vn

(Hiện nay, Bộ môn trực tiếp giảng dạy 09 học phần/môn học đào tạo Đại học)

4.2.3. Bộ môn Luật Kinh tế

- Trưởng Bộ môn: TS. Tô Mai Thanh

SĐT: 0903216613           Email: Tomaithanh@hvtc.edu.vn

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Phạm Thị Hồng Nhung

SĐT: 0912664068          Email: phamnhung@hvtc.edu.vn

- Phó trưởng Bộ môn: TS. Đoàn Thị Hải Yến

SĐT: 0912347844          Email: doanhaiyen@hvtc.edu.vn

(Hiện nay, Bộ môn trực tiếp giảng dạy 8 học phần/môn học đào tạo Đại học)

5. Các chuyên ngành đào tạo thuộc Khoa quản lý

5.1. Kinh tế và Quản lý nguồn lực tài chính

- Mục tiêu đào tạo: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, kinh tế vi mô, kinh tế các ngành, phân tích và dự báo nguồn lực tài chính trong toàn bộ nền kinh tế cũng như các doanh nghiệp và các đơn vị sự nghiệp, nắm được các kiến thức cơ bản về chính sách tài khóa, chính sách tiền tệ, quản lý nhà nước về kinh tế - tài chính, kế toán và kiểm toán.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

     + Có đủ năng lực, trình độ chuyên sâu về kiến thức kinh tế, về các kỹ năng và có thể làm việc tại các cơ quan quản lý nhà nước về kinh tế xã hội: các Ban kinh tế, ngân sách của Quốc hội, Văn phòng Chủ tịch nước, Văn phòng Chính phủ, các Bộ và cơ quan ngang Bộ, các sở ban ngành ở các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; quản lý tài chính tại các doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp từ trung ương đến địa phương.

      + Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

5.2. Kinh tế đầu tư

5.2.1: Mục tiêu chung: Đào tạo cử nhân ngành Kinh tế, chuyên ngành Kinh tế đầu tư có phẩm chất đạo đức tốt, có trách nhiệm với xã hội, nắm vững các kiến thức cơ bản và toàn diện về chính trị - kinh tế - xã hội, có trình độ công nghệ thông tin và ngoại ngữ đáp ứng yêu cầu thực tiễn. Người học sau khi tốt nghiệp nắm vững kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Kinh tế đầu tư, ngành Kinh tế; am hiểu các quy luật kinh tế; có tư duy sáng tạo và logic; có có khả năng nghiên cứu độc lập, phân tích, đánh giá, hoạch định các chính sách, giải quyết các vấn đề liên quan đến Kinh tế. Có kỹ năng thực hành thành thạo về chuyên môn, có tính kỷ luật và chuyên nghiệp; có các kỹ năng cần thiết để thực hiện các nghiệp vụ về Kinh tế đầu tư; có khả năng thích ứng nhanh với môi trường làm việc trong nước và quốc tế.

5.2.2: Kiến thức chuyên ngành

- Nắm vững một cách khoa học và hệ thống cả về lý thuyết lẫn thực tiễn về kinh tế đầu tư; quản lý dự án; lập và thẩm định dự án đầu tư, đấu thầu…, đủ năng lực để phân tích tình hình kinh tế xã hội, phân tích thị trường, phân tích các dự án để đầu tư thành công.

- Nắm vững và hiểu biết sâu về Kinh tế phát triển, Kinh tế các ngành sản xuất kinh doanh, Phân tích chi phí và lợi ích dự án đầu tư, Đầu tư theo hình thức đối tác công tư, Quản lý và quy hoạch đất đai… 

- Có đầy đủ kiến thức về phân tích và đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội - môi trường của dự án đầu tư.

5.2.3: Sinh viên tốt nghiệp có khả năng:

- Có đủ năng lực và trình độ chuyên sâu trong phân tích kinh tế -  tài chính và lựa chọn phương án đầu tư, chiến lược đầu tư và sản xuất kinh doanh tại các doanh nghiệp, các Tổng công ty, Doanh nghiệp liên doanh, các doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài hoặc tại các địa phương.

- Có năng lực trong lập, thẩm định và quản lý dự án đầu tư

- Có khả năng dự báo, tư vấn về các nghiệp vụ đầu tư.

- Có đủ năng lực và giảng dạy, nghiên cứu khoa học về các vấn đề liên quan đến kinh tế đầu tư, quản lý dự án, đấu thầu và các vấn đề khác gắn với đầu tư…

5.2.4: Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp: Sinh viên sau khi tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các công việc:

- Cán bộ lập, thẩm định, quản lý dự án;  phân tích kinh tế, tài chính và lựa chọn phương án, chiến lược đầu tư, kinh doanh tại các doanh nghiệp.

 Cán bộ quản lý kinh tế, tài chính nói chung  và các hoạt động đầu tư, dự án nói riêng tại các  cơ quan quản lý Nhà nước.

- Cán bộ nghiên cứu và dự báo tại các viện nghiên cứu, trung tâm nghiên cứu ở trung ương và địa phương, các cơ quan quản lý nhà nước, các doanh nghiệp và đơn vị sự nghiệp.

- Chủ doanh nghiệp tư nhân, tiến hành đầu tư trực tiếp hoặc tham  gia các hoạt động đầu tư.

- Làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn về kinh tế đầu tư tại các trường, cơ quan NCKH

5.2.5: Triển vọng nghề nghiệp

- Sinh viên tốt nghiệp chuyên ngành Kinh tế Đầu tư  có cơ hội trở thành các nhà quản lý kinh tế trong mọi lĩnh vực, các chủ doanh nghiệp, các nhà đầu tư, chuyên gia quản lý dự án, chuyên gia lập và thẩm định dự án, chuyên gia đấu thầu, chuyên gia phân tích kinh tế

5.3. Kinh tế - Luật

- Mục tiêu đào tạo: Cung cấp cho sinh viên những kiến thức chuyên sâu về Kinh tế - Luật và đặc biệt nắm vững pháp luật trong lĩnh vực kinh tế - tài chính và ngân hàng; nắm được các kiến thức cơ bản, toàn diện và hệ thống về kinh tế, tài chính - ngân hàng và pháp luật; có đủ kỹ năng và năng lực để giải quyết các vấn đề chuyên môn với mức độ phức tạp, có tính liên ngành, có khả năng xây dựng và áp dụng chính sách, pháp luật kinh tế - tài chính phục vụ cho các cơ quan trong bộ máy nhà nước, các đơn vị sự nghiệp, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế khác.

- Cơ hội và triển vọng nghề nghiệp:

   + Sinh viên có thể làm việc chuyên môn về Kinh tế - Luật tại Văn phòng Quốc hội, Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Chủ tịch nước, tại các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính Phủ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, các cơ quan hành chính nhà nước quản lý lĩnh vực kinh tế, tài chính, ngân hàng, các đơn vị sự nghiệp công lập từ trung ương đến địa phương. Bên cạnh đó, sinh viên chuyên ngành Kinh tế- Luật còn có thể làm việc ở các bộ phận kế hoạch, tài chính, pháp chế, tư vấn của các Tổng công ty, các công ty và các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế, các tổ chức phi chính phủ, các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng…

   + Có khả năng làm công tác giảng dạy, nghiên cứu khoa học chuyên môn tại các trường và các cơ quan nghiên cứu khoa học, các viện nghiên cứu.

6. Thành tích của đơn vị:

* Thành tích tập thể:

- Khoa Kinh tế: Bằng khen của Bộ trưởng và nhiều năm liền đạt danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc.

- Bộ môn Kinh tế học

      + Huân chương lao động hạng Nhì năm học 2017 - 2018;

      + Huân chương lao động hạng Ba năm học 2008-2009;

      + Bằng khen của TTCP năm học 2005-2006 và 2011-2012;

      + Nhiều bằng khen của Bộ trưởng BTC và Bộ GD&ĐT;

      + Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền.

- Bộ môn Kinh tế Đầu tư Tài chính:

      + Huân chương lao động hạng Ba năm học 2005-2006;  

      + Bằng khen của TTCP năm học 1999-2000, 2007-2008, 2011-2012; 2021-2022

      + Nhiều Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo;

      + Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền.

- Bộ môn Luật Kinh tế: 

      + Huân chương lao động hạng Ba năm học 2009-2010;

      + Bằng khen của TTCP năm học 2002-2003 và 2006-2007;

      + Nhiều Bằng khen của Bộ trưởng BTC và Bộ GD&ĐT;

      + Tập thể Lao động xuất sắc nhiều năm liền.

* Thành tích cá nhân tính đến hiện nay:

     + 02 thầy cô được phong tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân;

     + 03 thầy cô được phong tặng danh hiệu Nhà giáo ưu tú;

     + 01 đồng chí được tặng thưởng Huân chương lao động hạng nhì;

     + 02 đồng chí được tặng thưởng Huân chương lao động hạng ba;

     + 03 đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc;

     + 10 lượt đồng chí được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;

     + 04 lượt đồng chí được tặng Bằng khen của Đảng ủy khối Cơ quan Trung ương;

     + 12 lượt đồng chí được tặng danh hiệu Chiến sỹ thi đua ngành tài chính;

     + Và nhiều Bằng khen của Bộ trưởng BTC và Bộ GD&ĐT.

 

Số lần đọc: 65710
Các bài đã đăng
Trang 1/1
Trang chủ  |  Giới thiệu  |  Tin tức  |  Đề cương bài giảng  |  Thư viện ảnh  |  Hỏi đáp  |  Liên hệ
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ KHOA KINH TẾ
© Cơ quan chủ quản: Học viện Tài chính
Chịu trách nhiệm chính: Ths. Ngô Vút Bổng - Phó Giám đốc (PT) Trung tâm Thông tin
Địa chỉ: Học viện Tài chính, đường Lê Văn Hiến, Phường Đức Thắng, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: (04)37.525.550
E-mail: Khoakinhte@hvtc.edu.vn | Website: http://www.hvtc.edu.vn/khoakinhte
Phát triển bởi Công ty TNHH Phần mềm Hoàng Hà